Transcendent Group

Compliance

De siste ti årene har vi sett en enorm utvikling av de regelverk som styrer finansnæringen. Tidligere feil og skandaler har drevet fram mer komplekse og omfattende regelverk. Dette fører til stadig tøffere utfordringer for finansinstitusjoner til å leve opp til samfunnets forventninger. Compl…

employee image
läs mer »

Personvern

Big Data analytics, personalisering av tjenester, myndighetsovervåkning og ny teknologi som wearables og internet of things – personvernet er under press fra mange kanter. For å møte disse utfordringene har EU nylig vedtatt en ny personvernforordning som stiller nye og skjerpede krav t…

employee image
läs mer »

ERP-tjenester

Innen rammen for våre ERP-tjenester, bistår Transcendent Group foretak med å få trygghet i de ulike fasene i implementeringen av forretningssystemer. For mange foretak er målet med implementeringen av et forretningssystem å legge til rette for en effektiv og standardisert arbeidsform. Samti…

employee image
läs mer »

Risiko- og virksomhetsstyring

I både privat og offentlig sektor stilles det et økende krav til virksomhetsstyring, dels som et resultat av strengere regelverk og hurtigere endringstakt, men ikke minst pga. økt behov for styring og kontroll internt i organisasjonen. Det handler om å skape strukturer, prosesser og kommunikas…

employee image
läs mer »

Strategisk IT

At IT er en integrert del av de fleste virksomheter – både i privat og offentlig sektor – kjenner de fleste til. Til tross for dette står mange fortsatt overfor store utfordringer når det gjelder å koble forretningsmessige krav med støtten fra IT-drift. Her følger noen eksempler på vanlige sp…

employee image
läs mer »

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å sikre forsvarlig håndtering av selskapets informasjonsaktiva. En vanlig feil er å fokusere utelukkende på organisasjonens IT-miljø, men arbeidet med informasjonssikkerhet dekker også håndteringen av både fysiske handlinger og verbal informasjon. Mål…

employee image
läs mer »

GRC-systemstøtte

I dag vurderer flere selskap å innføre et integrert GRC-system. Dette for å skape synergier og å effektivisere arbeidet innen intern styring og kontroll, risikohåndtering, regeletterlevelse, hendelseshåndtering, samt internrevisjon. Beslutningen om å innføre et GRC-system innebærer ogs…

employee image
läs mer »

Internrevisjon

I en stadig mer kompleks og skiftende verden er det et økende behov for å ha god styring og kontroll i virksomheten. Internasjonalt er internrevisjon anvendt, regulert og anerkjent som et nyttig element i god virksomhetsstyring. Internrevisjonen er styrets og ledelsens uavhengig verktøy for å v…

employee image
läs mer »

IT-revisjon

Informasjonen i en virksomhet er ofte forretningskritisk. Til tross for dette vet man ikke alltid hvor godt den blir styrt og kontrollert. En IT-revisjon har som mål å vurdere om virksomhetens informasjon er tilgjengelig, pålitelig og beskyttet på en tilfredsstillende måte. Bestillere er ofte…

employee image
läs mer »

Dataanalyse

Høy datakvalitet og pålitelig informasjon er avgjørende for mange selskaper. Komplekse IT-miljøer, transaksjonsintensive systemer og mangelfull internkontroll skaper imidlertid ofte problemer. Dette øker også risikoen for feil beslutninger så vel som risikoen for at misligheter eller f…

employee image
läs mer »